Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

   Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1, във връзка с
  • Закона за семейни помощи за деца - чл. 6
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 16
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Администрация в кметствата
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй,
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)85800
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е с продължителност 8 часа с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. "Христо Ботев" № 13, п.к. 3320
Код за междуселищно избиране: 0973
Телефон за връзка: (0973)0973 85800
Факс: 0973 80183
Адрес на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Спазени са изискванията на чл.10 от Наредбата за административното обслужване . Работното време е 9 часа, с непрекъсваем режим на работа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане