Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2047 Категоризация на места за настаняване

   Определяне категорията на местата за настаняване от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО)
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни за издаване на временно удостоверение за категоризация и в 2-месечен срок-удостоверение за категоризация-оригинална символика
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Временно удостоверение за категоризация – 3 /три/ месеца. Удостоверение за категоризация /оригинална символика/ – 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Чл. 197 от АПК, чрез кмета на Община Свиленград, в 14-дневен срок

 • Ограничения и условности:
  • По банкова сметка на общината:

   IBAN: BG51DEMI92408400034740

   BIC: DEMIBGSF

   Банка: ТБ “Д” финансов център Свиленград

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Местни данъци и такси и търговска дейност"
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград, бул."България" №32, п.к. 6500
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: 037974340, (0379)74346, 74345, 74347
Адрес на електронна поща: mdttd@svilengrad.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Работно време през седмицата от понеделник до петък.Обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа. Касов салон от 08.00 до 17.30 ч. без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане