Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

   Отразяване настъпила промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър след подадено заявление по образец до кмета на общината.
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 168, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Дирекция "Местни приходи, търговия, транспорт, туризъм"
 • Срок за предоставяне:
  • до 60 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • към датата на издаване на документа
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Електронен адрес за сигнали, мнения предложения и препоръки

   info@antonovo.bg

   Сигнали за корупция

   ob_antonovo@abv.bg

    

 • Ограничения и условности:
  • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: ИСКАНЕ по образец и:
           - Заявление по образец;

           - Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността;

           - Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

           -  Копие от ЕИК по Булстат;

           -  Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.

           - Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

           - Предходно удостоверение /оригинал, дубликат или копие / за определена категория на обекта;     

          Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

   ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   ·      Лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от данъчно задълженото лице) в „Център за административно обслужване“ Дирекция  „Местни приходи търговия транспорт и туризъм“

   ·   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/2e995651-b15d-4ad3-a1e1-11a8046aee10

   -Технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите при заявяване на е-услуги:

   ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КВАЛИФИЦИРАН Е-ПОДПИС

   ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ И АВТЕНТИКИРАТ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМАТА “ ЕАВТЕНТИКАЦИЯ“, ПОДДЪРЖАНА ОТ ДАЕУ;

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, бул. "Тузлушки герой" №26, п.к. 7970
Код за междуселищно избиране: 06071
Телефон за връзка: 06071 2222, +359884038339
Факс: 06071 2428
Адрес на електронна поща: ob_antonovo@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване. Мобилният телефон за връзка на граждани с ЦАО e +359884038339 с тарифа според общите условия на А1
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане