Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

   Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 • На основание на:
  • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • За срок от една година.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министерство на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министерство на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Установяването на Българско гражданство се извършва от Министерство на правосъдието, като заявлението и необходимите документи могат да бъдат подадени и комплектовани чрез кмета на община Троян.

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·           Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·           Устно в Центъра за административно обслужване.

   ·           Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/bulgarian-citizenship/fc440e5c-c144-473d-a1ab-2c018d5f5414 .

    

   Молба по образец и:

   · Документ за самоличност (лична карта).
   · Документ за платена държавна такса към Министерство на правосъдието.
   · Снимки 2 бр.
   · Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.
    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   ·       От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.

   ·       Клон на банка ДСК.

   ·       Фото студио.

   ·       Нотариус.

    

   В Закона за българското гражданство не е предвиден ред за обжалване на издадените удостоверения за гражданство.

 • Ограничения и условности:
  • Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

   Съгласно НОАМТЦУТОВ срока на услугата е до 14 дни.
   Удостоверението се издава от Министерство на правосъдието в срок от минимум 14 дни.
    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   ·       Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·       Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o   Като вътрешна куриерска пратка.

   o  Като международна препоръчана пощенска пратка.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Отдел "Услуги на гражданите"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, гр.Троян, пл. "Възраждане" № 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)68041
Факс: (0670)68060
Адрес на електронна поща: anita@troyan.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, понеделник-петък без почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане