Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

   Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 • На основание на:
  • Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До края на календарната година, в която е издадено.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·       Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·       Устно в Центъра за административно обслужване.

   ·       Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Троян, с ПИК на НАП или КЕП, на адрес: https://troyan-ws.acstre.com/

   ·       Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/44ed2358-4b0b-48be-ae44-0594c6812b0f . 

   ·       Чрез лицензиран пощенски оператор.

   ·       На e-mail: postbox@troyan.bg.

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   1.    Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 01.12.2019 г.);  Решение на Поземлена комисия (по служебен път).

   2.    Актуална скица на имота (по служебен път).

   3.    Декларация от собствениците (наследниците) за съгласие на заявителя да добие дърва в общия (наследствения) имот.

   4.    Удостоверение за наследници (по служебен път).

   5.    В случай, че заявлението се подава от пълномощник: Пълномощно.

   6.    Договор за аренда ( по служебен път за земи от ОПФ).

   7.    Договор за наем (по служебен път за земи от ОПФ ).

    

    

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ РАЗРЕШИТЕЛНОТО В СРОК:

   ·         14 дни.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   ·           Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·           По електронен път на точно упомената електронна поща.

   ·           Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o     Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o     Като вътрешна куриерска пратка.

   o     Като международна препоръчана пощенска пратка.

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО РАЗРЕШИТЕЛНОТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

      

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Отдел "Услуги на гражданите"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, гр.Троян, пл. "Възраждане" № 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)68041
Факс: (0670)68060
Адрес на електронна поща: anita@troyan.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, понеделник-петък без почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане