Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

   Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АССО
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Правно обслужване
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, п.к. 2100
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)68629 - отдел Правен, юристи
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Планира, организира , координира и контролира общата нормативна дейност в администрацията
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Инвестиции, строителство и транспорт"
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, п.к. 2100
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)68645 - Инвестиции и строителство, (0725)68649 - транспорт
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Осъществява общинската стратегия за развитие. Участва в приемателни комисии за общински обекти. Контролира усвояването на капиталовите разходи. Изготвя становища и отговори по жалби. Участва в подготовката и прилагането на програми за енергийна ефективност на сгради, общинска собственост. Съхранява технически архив. Извършва съгласуване на общ. транспортни линии и курсове. Поддържа база данни за квотата на Общината в Републ. тр. схема. Внасят искания за промяна
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане