Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

   До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни; 4 дни; 2 дни.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочни.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·            Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·            Устно в Центъра за административно обслужване.

   ·            Чрез лицензиран пощенски оператор.

   ·            На e-mail: postbox@troyan.bg.

   ·            Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Троян с ПИК на НАП или КЕП на адрес: https://troyan-ws.acstre.com/

   ·          Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ с ПИК на НОИ или КЕП на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/45d64da6-e19a-44d9-be55-f12ad9ae26d8 

     

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   ·          Документ за собственост (по служебен път, при вписани НА в АВ, след 01.12.2019 г.)

   ·          Решение на Комисия за ОПС (за имот ОС – по служебен път).

   ·          Решение за ОПС (за имот ОС – по служебен път).

   ·          Удостоверение за наследници (по служебен път).

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   ·          Агенция по вписванията

   ·          За имот държавна собственост – областен управител, за имот общинска собственост – община Троян.

   ·          За имот държавна собственост – областен управител, за имот общинска собственост – община Троян.

   ·          Община Троян.

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ СКИЦАТА В СРОК:

   ·          7 дни – за обикновена услуга.

   ·          4 дни – за бърза услуга.

   ·          2 дни – за експресна услуга.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   ·            Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·            По електронен път на точно упомената електронна поща.

   ·            Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o     Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o     Като вътрешна куриерска пратка.

   o     Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ СКИЦАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Отдел "Услуги на гражданите"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, гр.Троян, пл. "Възраждане" № 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)68041
Факс: (0670)68060
Адрес на електронна поща: anita@troyan.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, понеделник-петък без почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане