Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

   Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 • На основание на:
  • Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 20 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Общински инспекторат и Екология"
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, етаж 3, п.к. 2100
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)68648, (0725)68661
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Синхронизира местната, националната и европейската политика в областта на околната среда и отпадъците. Осъществява контрол по изпълнението на общинските програми и наредби. Извършва дейности по регистрация на домашни любимци и намаляване популацията на безстопанствени кучета, ЗВМД, Работи съвместно с РИОСВ, МОСВ, БД, БАБХ, МВР. За констатирани нарушения съставя конст. протоколи, фишове, АУАН и НП. Поддържа функционирането ва системите в съответствие с международен стандарт ISO 14001
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане