Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

   Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива се разрешава от областния управител в случаите, когато обектът е от кръга на неговата компетентност съгласно Закона за устройство на територията, по мотивирано искане на възложителя.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ - 1 месец или чл.135, ал.3 от ЗУТ - 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Без срок
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Администрация на Министерски съвет
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд - Перник
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Изработването на проекта се допуска със заповед на Областния управител, с която се одобрява заданието за проектиране. Заповедта не подлежи на самостоятелно оспорване. Заповедта се публикува на страницата на областна администрация и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ. Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й.

  • Публичен регистър:
   • oblast@pk.government.bg
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. „Свети Иван Рилски“ 1Б, п.к. 2300
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)076 64 99 51, 076649914
  Адрес на електронна поща: oblast@pk.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, В ОА – Перник работното време е с променливи граници, осем часа дневно, с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 часа. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 часа. Краят на работното време се определя от началото на работния ден след задължително отработване на осем часа дневно за работещите на пълно работно време. Звеното за административно обслужване е с работно време от 9:00 до 17:30ч. без прекъсване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане