Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

   Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец - чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ и 14 дни - чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ (чл. 141, ал. 8 ЗУТ).
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно, освен в случаи по чл.145, ал. 4
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • РДНСК
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд и РДНСК
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказ за съгласуване на идеен инвестиционен проект може да се прави по законосъобразност (чл. 141, ал. 3 ЗУТ). Отказът за съгласуване в качеството му на индивидуален административен акт подлежи на обжалване пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот.

   Жалбите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 215 ЗУТ).
   Не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива. В този случай те се обжалват по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции на национален строителен надзор, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - пред министъра на отбраната, съответно пред министъра на вътрешните работи, пред председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или пред председателя на Държавна агенция "Разузнаване".

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно - техническо обслужване и строителство"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Тунджа, гр. Ямбол, гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)684210
Факс: не
Адрес на електронна поща: contact@tundja.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време: 8:00 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17:00часа. Работа с клиенти от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа да 16:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане