Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1161 Извършване на трето психологическо изследване и издаване на удостоверение за психологическа годност, след трето психологическо изследване

   Лицата, получили заключения „Не се допуска“ от първо и второ изследвания за психологическа годност могат да се явят на трето психологическо изследване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".
 • На основание на:
  • Закон за движението по пътищата - чл. 153б, ал. 1, т. 2
  • Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) - чл. 11е, т. 12 , до т. 21
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
 • Срок за предоставяне:
  • Трето психологическо изследване се извършва след предварително записване на лицата, които ще се явяват. Записването става на обявените телефони на отдел „Психологически подбор“ съобразно предварително изготвен график като на лицето се предоставя дата, която е най-рано една седмица след датата на записването, но не по-късно от шест месеца след датата на второто му психологическо изследване. Заявителят може да се яви на трето психологическо изследване в деня и часа, за които е записан или да се презапише за по-късна дата в рамките на шестмесечния срок след второто му изследване. Издаването на удостоверения за психологическа годност на лицата получили заключение „Допуска се“ от третото психологическо изследване става в деня на психологическото изследване.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • • Три години - за лицата, ненавършили 65-годишна възраст • Една година – за лица, навършили 65-годишна възраст, както и за: лицата загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата; лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП; водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП; водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на транспорта и съобщенията
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Изпълнителен директор
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Психологически подбор"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Гурко № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 930 88 34, 930 88 15
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, .
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане