Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до срока упоменат в разрешителното
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Издадените разрешения, както и отказите за издаване на разрешение за поставяне, подлежат на обжалване относно тяхната законосъобразност от всяко заинтересувано лице – собственик и/или лице, носител на ограничени вещни права - по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Жалбата се подава пред съда по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаване на акта чрез органа, който го е издал (чл. 215, ал. 4 ЗУТ).

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Административно - техническо обслужване и строителство"
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Тунджа, гр. Ямбол, гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1, п.к. 8600
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: (046)684210
  Факс: не
  Адрес на електронна поща: contact@tundja.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време: 8:00 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17:00часа. Работа с клиенти от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа да 16:00 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане