Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1900 Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС

   Издаване на допълнителен екземпляр разрешително за извършване на международен совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на ЕС
 • На основание на:
  • Закон за автомобилните превози - чл. 29
  • Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари - чл. 46
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • съгласно заявения период
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на транспорта и съобщенията
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   Срок за обжалване - 14 дни от съобщаването му на заинтересованото лице.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата може да се заявява по електронен път чрез портал за електронни услуги.
   Ниво на осигуреност - високо. Изисква се квалифициран електронен подпис.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Гурко № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9308804
Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, .
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане