Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1; чл. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на енергетиката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14 дневен от връчване на решението

 • Ограничения и условности:
  • няма

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Териториални звена - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Александровска № 7-9, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)530564
Адрес на електронна поща: Nencheva@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандратно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф, 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9154074
Адрес на електронна поща: Ancheva@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, пл. Свобода, № 6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)820423
Адрес на електронна поща: SAleksiev@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандортно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов, № 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)250007
Адрес на електронна поща: Nesheva@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандортно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, пл. Възраждане № 1, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)801291
Адрес на електронна поща: Dobrev@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Териториални звена - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, ул. Полковник Свещаров № 1, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)632054
Адрес на електронна поща: Ivanova@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф № 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)915 4032
Адрес на електронна поща: NIvanova@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане