Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

   Общината издава документ, удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните устройствени планове. Общината издава удостоверение за идентифициране на недвижими имоти по кадастрални и регулационни планове, действали по различно време (определяне на идентичност на поземлен имот).
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • обикновена -7 дни,бърза - 3 дни, експресна - 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Териториално и селищно устройство"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул.Митьо Станев 1, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)81228
Адрес на електронна поща: obshtina@radnevo.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00 ч. до 12.00 ч. 12.00 ч. до 13.00 ч 13.00 ч. до 17.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане