Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1126 Подновяване на издадени лицензии за дейности с прекурсори

   Притежателят на лицензия за дейности с прекурсори трябва да подаде заявление за подновяването ? в Министерството на икономиката и индустрията три месеца преди изтичането на срока ?.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 18а, ал. 1
   • Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества - чл. 15, ал. 1; чл. 15, ал. 2; чл. 15, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на икономиката и индустрията
  • Срок за предоставяне:
   • в едномесечен срок след решение на Междуведоствената комисия за контрол на прекурсорите
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • три години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на икономиката и индустрията
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331
  Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно чл. 37, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, работното време на административните звена, които осъществяват адинистративно обслужване на граждани е от 09.00 ч. до 17.30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите e от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане