Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 736 Заверка на документи, издадени от МИИ и/или от ведомствата, на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на икономиката и индустрията, подлежащи на легализация и използване в чужбина

   Министерството на външните работи легализира документи и други
   книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на
   учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните.
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • директор дирекция "Административно обслужване"
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на икономиката и индустрията
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14-дневен срок от съобщаването на отказа за заверка на заинтересованото лице.

 • Ограничения и условности:
  • Документите, чиято заверка се иска, се представят на място в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на министерството или се изпращат по пощата в оригинал, оригинална заверка на копие от издалия документа орган или оригинална нотариална заверка на копие. Заверените документи не се предоставят по електронен път. При писмено заявление - до директор дирекция "Административно обслужване" свободен текст.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно чл. 37, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, работното време на административните звена, които осъществяват адинистративно обслужване на граждани е от 09.00 ч. до 17.30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите e от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане