Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

   Заведенията за хранене и развлечения, самостоятелни или прилежащи към места за настаняване подлежат на категоризиране, за които се издава категорийна символика съгласно Закона за туризма.
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 104 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години или до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ,

    МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

               лично или чрез упълномощено лице в център за

   административно обслужване;

            чрез единен портал за електронни адм. услуги на Държавна агенция„Електронно управление“ с КЕП или ПИК на НОИ на адрес:

   https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/2088?mId=351&cP=1&q=2088

            чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Луковит с КЕП на адрес:

   https://auslugi.com/public/home/lukovit/index

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:   

                 Заявление - декларация по образец :

                          Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта .                                                                                                                                       Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията - (за въведени в експлоатация обекти след 2014 г. се издава по служебен път.)            

                          Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.                                                                                                                                                 

    

 • Ограничения и условности:
  •  

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

           104 дни

    

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ

   ДА ПОЛУЧИТЕ

             лично или  чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване;                                     чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че  пощенските

   разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски  пратки и сте съгласни

   документите да бъдат пренасяни за служебни цели;

             Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   -  като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

   -  като вътрешна куриерска пратка;

   -  като международна препоръчана пощенска пратка;

    - идентифицирането на заявителя на електронна услуга ставя  чрез КЕП или ПИК на НОИ

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ  

   СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция " Административно-правно, информационно обслужване и финансово счетоводна дейност""
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул."Възраждане"№73, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)069752464
Факс: 069752014
Адрес на електронна поща: administration@lukovit.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Всеки делничен ден
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане