Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1367 Издаване на удостоверения за регистрация за извършване на дейности, съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

   Производство, преработване или употреба на химически вещества, посочени в приложенията на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, могат да извършват само физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, въз основа на регистрация за производство в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията, създадена със Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори - чл. 6, ал. 6; чл. 7; чл. 8, ал. 1; чл. 8, ал. 2
   • Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори - чл. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • до 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • три години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на икономиката и индустрията
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331
  Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно чл. 37, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, работното време на административните звена, които осъществяват адинистративно обслужване на граждани е от 09.00 ч. до 17.30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите e от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане