Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3266 Вписване на индустриален парк в регистъра на индустриалните паркове

   След вписване на индустриален парк в регистъра на националните паркове до заличаването му от него, за парка се прилага облекчен режим на административно обслужване при изграждането и развитието му. Собственикът на индустриален парк и инвеститорът може да получават подкрепа при условията и по реда на Закона за индустриалните паркове, както и чрез национални програми и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • На основание на:
  • Закон за индустриалните паркове - чл. 21, чл. 30, ал. 1-4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на икономиката и индустрията
 • Срок за предоставяне:
  • Заповед на министърът на икономиката и индустрията за вписване на индустриялния парк в регистъра по чл. 21 от ЗИП се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението в Министерството на икономиката и индустрията за вписване на парка в регистъра на индустриалните паркове. При наличие на нередовности в 14-дневен срок министърът на икономиката и индустрията уведомява оператора за това. Когато в 30-дневен срок от подаване на уведомлението операторът не е отстранил нередовностите, министърът на икономиката и индустрията издава заповед за отказ от вписване в регистъра. Министърът издава заповед за вписване, съответно за отказ от вписване на индустриалния парк, в срок до 5 работни дни след изтичането на срока по предходното изречение.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Индустриален парк, вписан в регистъра на индустриалните паркове, се заличава: - по инициатива на собственика; - когато с влязъл в сила акт на компетентен орган се установи, че на територията на парка се извършват дейности, които не са допустими или не съответстват на устройствените характеристики или на конкретното предназначение на територията, съгласно влезлия в сила ПУП на ИП или влязло в сила негово изменение. Когато се установи, че операторът не е заявил вписването на промени или на актуализиран документ в тримесечен срок от настъпване на промяната или на актуализацията на документа, министърът на икономиката и индустрията уведомява за това оператора. Ако в 30-дневен срок от уведомлението операторът не изпълни задължението си, индустриалният парк се заличава от регистъра. Заличаването се извършва в тридневен срок от влизането в сила на заповедта на министъра на икономиката и индустрията. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Дейността не подлежи на контрол по административен ред
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заповеди за вписване/отказ за вписване в регистъра на индустриалните паркове се изпращат на оператора по електронен път и подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Министъра на икономиката и индустрията пред Върховен административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс (във връзка с чл. 30, ал.4 от Закона за индустриалните паркове и чл. 132, ал. 2, т. 2, изр. първо от АПК).

   Заповед за заличаването на индустриален парк от регистъра на индустриалните паркове  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Министъра на икономиката и индустрията пред Върховен административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс (във връзка с чл. 22, ал. 4 от Закона за индустриалните паркове и чл. 132, ал. 2, т. 2, изр. първо от АПК).

    

    

 • Ограничения и условности:
  • Министърът на икономиката и индустрията създава и поддържа електронен регистър на индустриалните паркове, който осигурява: обмен на данни, документи и информация във връзка с вписването и публикуването в регистъра по електронен път с квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги; публичен достъп чрез интернет до информацията и до документите в регистъра, освен когато информацията е защитена със закон или е чувствителна информация.

   След сключване на договор за експлоатация, а когато операторът е и собственик на индустриалния парк - след приемане на решението за създаване на индустриалния парк, операторът подава заявление за вписване на парка в регистъра на индустриалните паркове по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

   Заявителят може да осъществява кореспонденция по електронен път, подписана с КЕП на електронната поща на министерството (e-docs@mi.government.bg)

   Заявителят може да предостави документите и посредством поддържаните от Министерството на електронното управление Система за сигурно електронно връчване и Единен портал за достъп до електронни административни услуги.

   Законът за индустриалните паркове не се прилага:

   1. за индустриални зони, индустриални паркове и технологични паркове, които не са вписани в регистъра на индустриалните паркове;

    2. за изграждане, функциониране и развитие на обекти в територии и поземлени имоти, които са извън границите на индустриалните паркове, вписани в регистъра на индустриалните паркове, и са с предназначение за производствени дейности.

    

   Регистърът на индустриалните паркове може да се достъпи на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията:

   https://www.mi.government.bg/registri/industrialni-parkove/

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно чл. 37, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, работното време на административните звена, които осъществяват адинистративно обслужване на граждани е от 09.00 ч. до 17.30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите e от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане