Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

   Автомобилите и водачите, които за своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се вписват към списъка на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и към списъка с данни на водачите. Двата списъка са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 5
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 6
   • Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до промяна в обстоятелствата
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    ·       Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    ·       Устно в Центъра за административно обслужване.

    ·       Чрез лицензиран пощенски оператор.

    ·      Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1229 

     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

    ·            Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка.

    ·           Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на търговеца.

    ·            Документ за платена такса.

    ·            Пълномощно.

     С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

    ·         Заявителя.

    ·         Заявителя.

    ·         Заявителя.

    ·         Заявителя.

  • Ограничения и условности:
   • НИЕ ЩЕ ВПИШЕМ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ В СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, В СРОК:

    ·          7 дни.

     ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

    ·           Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    ·           По електронен път на точно упомената електронна поща.

    ·           Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

    o     Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

    o     Като вътрешна куриерска пратка.

    o     Като международна препоръчана пощенска пратка.

     

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДАТ ВПИСАНИ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ В СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

       

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Услуги на гражданите"
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, пл."Възраждане" 1, п.к. 5600
  Код за междуселищно избиране: 0670
  Телефон за връзка: 68041
  Адрес на електронна поща: anita@troyan.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, Обслужване на гражданите
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане