Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3162 Издаване на разрешения за транзит на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

   Заявителят получава разрешение за транзит за търговия с трети държави със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание - чл. 6; чл. 1; чл. 2
   • Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание - чл. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица
  • Срок за предоставяне:
   • Разрешенията се издават в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката. В 5-дневен срок от издаване на разрешението се уведомява писмено заявителя. При констатиране на нередовност в представените документи, в 5-дневен срок от датата на получаване на документите се уведомява писмено заявителя да я отстрани, като се дават указания за отстраняването ?. 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението заявителят е длъжен да отстрани нередовността. Срокът за издаване на разрешенията спира да тече от датата на изпращане на уведомлението до заявителя и се възобновява от датата на постъпване на документите, с които нередовността е отстранена
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Срокът на валидност на индивидуалните разрешенията е до 6 месеца от издаването им, който може да бъде продължен еднократно за срок до 6 месеца. Разрешението е валидно при условията и до изтичането на срока, посочен в него, но за не повече от 30 дни, считано от датата на въвеждането на стоката на територията на Република България. Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издадено разрешение, не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока заявителят може да поиска продължаването му с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Мотивирани заповеди с отказ за издаване на разрешение, за спиране действието на издадено разрешение за срок до 60 дни, за отнемане на издадено разрешение, за отказване издаването на изменено разрешение се издават съответно по реда на чл. 12, чл. 13, чл. 14 и чл. 15, ал. 5-7 от Закона, като в срок до 3 работни дни от издаването им се изпращат на заявителя. Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
   • Документите на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота, и чуждия език, от който е извършен преводът.

    Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено.

    Лицата, които извършват дейности по Регламент (ЕС) 2019/125, са длъжни да върнат в Министерството на икономиката оригинала на разрешението незабавно след получаване на заповедта за отнемане или за спиране на действието на разрешението и в 15-дневен срок след изпълнението на сделката или след изтичането на срока на валидността му.

    Документите се предоставят на място в Центъра за административно обслужване на МИ. Заявителят може да осъществява кореспонденция и по електронен път, подписана с КЕП на електронната поща на министерството (e-docs@mi.government.bg) когато документа позволява електронното му предоставяне и подписване.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331
  Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно чл. 37, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, работното време на административните звена, които осъществяват адинистративно обслужване на граждани е от 09.00 ч. до 17.30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите e от 9,00 до 17,30 ч. в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане