Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

   Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   Устно в Центъра за административно обслужване.

   Чрез лицензиран пощенски оператор.

    Чрез единен портал за електронни административни услуги на ДАЕУ  чрез КЕП или ПИК на НОИ на адрес:https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/2082?mId=351&cP=1&q=2024

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

   Документ за собственост;
   Виза за проектиране в случаите чл. 140, ал.3 от ЗУТм
   Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със сменено предназначение/ - актуална скица от Общинска служба „ Земеделие и гори“, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта / валидност 6 месеца от издаването им/;
   Скица от одобрена кадастрална карта/ ако имотът е в населеното място без план/;
   Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – архитектура; конструктивна /конструктивно становище/ , геодезическа / трасировъчен план и вертикална планировка, ВиК, Ел., ОВК и др. Инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; ПБЗ;технологична;ПБ и др. в зависимост от спецификата на обектам
   Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда/ в случаите, когато се изисква/;
   Оценка на съответствието, изготвена от лице по чл. 142, ал.6 от ЗУТ или искане за разглеждане от общинския експертен съвет в случаите по чл. 143, ал.3 от ЗУТ – за обектите първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обектите от по-ниска категория – по желание на възложителя, окомплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност;
   Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
   Становище от регионална здравна инспекция – Габрово/или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо;
   Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;
   Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура;
   Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   По електронен път на точно упомената електронна поща.

   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   Като вътрешна куриерска пратка.

   Като международна препоръчана пощенска пратка.

   Идентифицирането на заявителя на електронна услуга става чрез КЕП или ПИК на НОИ

   По електронен път на електронен адрес:………………………………………………………………….

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА, ВИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция " Административно-правно, информационно обслужване и финансово счетоводна дейност""
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул."Възраждане"№73, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)069752464
Факс: 069752014
Адрес на електронна поща: administration@lukovit.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Всеки делничен ден
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане