Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

   При откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време, както и за промяна на работното им време.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 3 работни дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до промяна в обстоятелствата
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907236
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Гъвкаво работно време само във фронт офисите за обслужване на граждане
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за административни услуги Приморие"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907402
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за административни услуги Възраждане"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907408
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно
  Дирекция "Център за административни услуги Освобождение"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907407
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за административни услуги Изгрев"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907406
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за администривни услуги Зора"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907451
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Център за администраивни услуги Долно Езерово"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)907410
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стандартно
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане