Информация за услуга

 • Режим:
  • 738 Оценяване и удостоверяване на лабораториите за съответствие с принципите на добрата лабораторна практика при извършване на изследвания и/или изпитвания на химични вещества и препарати

   Оценяване и удостоверяване на лабораториите за съответствие с принципите на добрата лабораторна практика при извършване на изследвания и/или изпитвания на химични вещества и препарати
 • На основание на:
  • Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (Загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) - чл. 1, т. 1; чл. 18, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1