Информация за услуга

 • Услуга:
  • 288 Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба по Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос в отговор на запитвания на физически и юридически лица и други държавни органи и институции

   Заявителят получава становище по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба спрямо Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • На основание на:
  • Устройствения правилник на Министерство на икономиката - чл. 28, т. 6
  • Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, ехническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (преработен текст) - чл. 3, Приложение I
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1