Информация за услуга

 • Режим:
  • 2281 Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005

   Пускането на пазара, износът, вносът и реекспортът на прекурсори от първа категория на приложение № 1 се извършват с лицензия, издадена от министъра на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър по предложение на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 18а, ал. 1
   • Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества - чл. 11; чл. 12, ал. 1; чл. 12, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1