Информация за услуга

 • Режим:
  • 2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътни превозни средства (ППС)

   Пътните превозни средства (ППС) от категории G, L, М, N и О, произвеждани в Република България, трябва да имат само един номер за идентифициране на ППС (VIN - Vehicle Identification Number), част от който е световния код за идентифициране на производителя (WMI - World Manufacturer Identifier), съдържащ три знака. Министерството на икономиката и индустрията издава втория и третия знак на WMI въз основа на писмено заявление на производителя.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за движението по пътищата - чл. 138, ал. 6
   • Наредба № 1 от 30.10.2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България - чл. 10, ал. 1; чл. 11, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1