Информация за услуга

 • Режим:
  • 1831 Издаване на разрешения за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната в съответствие е решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

   Брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, се извършва след регистрация от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет и след получаване на разрешение за брокерска сделка, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 29
   • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1