Информация за услуга

 • Режим:
  • 1830 Издаване на разрешения за внос на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

   Внос на продукти, свързани с отбраната, се извършва от вносители, притежаващи лиценз за износ и внос, издаден от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, след издаване на индивидуално или на глобално разрешение за внос от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 28, ал. 2; чл. 28, ал. 3
   • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 8; чл. 9; чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1