Информация за услуга

 • Режим:
  • 1774 Промяна на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

   При преустройство на обектите за производство и съхранение и/или промяна на мобилна производствена установка за взривни вещества; промяна на квалифицирания персонал, участващ в производството на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия; промяна на търговската регистрация; промяна на вида на взривните вещества, на оръжията, на боеприпасите и на пиротехническите изделия, които произвежда; изтичане срока на договора, лицето, получило разрешение за производство, е длъжно да уведоми за промените Министерството на икономиката и индустрията, което отразява промяната в издаденото разрешение за производство.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 23
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1