Информация за услуга

 • Режим:
  • 1368 Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013

   За веществата от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013 изискването за регистрация се отнася и за потребителите. Потребителите трябва да получат регистрация от Министерството на икономиката и индустрията преди да държат включени в списък вещества от подкатегория 2А от приложение I.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Регламент (ЕС) № 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества (текст от значение за ЕИП) - §. 6, чл. 3
   • Регламент (ЕС) № 1259/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите - §. 1, чл. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1