Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Дата: 19.04.2021 | Вид: Наредби
С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители; редът за извършване на подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по чл. 81а от ЗДСл.
Целта на наредбата е да гарантира прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за държавни служители. Конкурс се провежда задължително преди назначаване на държавен служител на незаета длъжност в администрацията.