Конкурси за населено място - гр. Велико Търново

Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна служба "Изпълнение на наказанията" - Велико Търново
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.03.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч / Дирекция "Бюро по труда" - Велико Търново / Отдел "Активна политика на пазара на труда"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.04.2019 г. 17:30
Общо: 2