Информация за конкурс

 • Длъжност, звено, административна структура:
 • Правоотношение:
  • Служебно
 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
  • Основната цел на длъжността „младши експерт“ е свързана с оказване на подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива в отдела чрез събиране и систематизиране на информация, обработка на бази данни, чрез проучване и обобщаване на различни практики, разработване на проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на отдела.

   Областите на дейност са свързани със събиране и систематизиране на информация, обработка на бази данни при изработване на концепции, стратегии, програми, планове и отчети, съобразени с националната и европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския съвет; със събиране и систематизиране на информация при извършването на оценка на въздействието при изработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи; със събиране и обработка на бази данни при изготвяне на анализи на резултатите от външното оценяване на учениците, на резултатите от инспектирането на образователната среда, на резултатите от изпълнението на програми и политики.

    

 • Изискана минимална степен на завършено образование:
  • Професионален бакалавър
 • Минимален професионален опит:
  • 0 година/години
 • Ранг/Специфично наименование:
  • V младши
 • Допълнителни умения и квалификации:
  • Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

   -   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11

   -   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7

   -   минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „професионален бакалавър по…“

   -  минимален професионален опит – не се изисква, или 

   -   минимален ранг – V младши

   Допълнителни изисквания, посочени в длъжностната характеристика:

   - професионална област – допустими са всички области на висшето образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

    

 • Минимален размер на основната заплата:
  • 1150 лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
  • 1
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи Документи и образци за кандидатстване