Информация за конкурс

 • Длъжност, звено, административна структура:
 • Правоотношение:
  • Служебно
 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
  • Основната цел на длъжността „старши експерт“ е свързана с организиране и контролиране на дейностите, свързани с провеждането на държавната политика в обучението по учебния предмет френски език, по учебния предмет по испански език и учебния предмет по италиански език в областта на училищното образование.

   Областите на дейност са свързани със съдържанието на училищното образование, с изработване, актуализиране и прилагане на стратегически документи, концепции и планове, на нормативни актове и на административни актове, засягащи училищното образование, с оказване на методическа и практическа помощ и предлагане на решения по проблеми в областта на училищното образование, със синхронизиране на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с училищното образование.

 • Изискана минимална степен на завършено образование:
  • Бакалавър
 • Минимален професионален опит:
  • 2 година/години
 • Ранг/Специфично наименование:
  • IV младши
 • Допълнителни умения и квалификации:
  •  Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

   -   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8

   -   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4

   -   минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“

   -  минимален професионален опит – 2 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на училищното образование и изпълнение на дейности, свързани с провеждането на държавната политика в обучението по френски и/или испански език в областта на училищното образование или  

   -   минимален ранг – IV младши

   Допълнителни изисквания, посочени в длъжностната характеристика:

   - професионална област – Хуманитарни науки

   - професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: Филология – френски и/или испанска, или Педагогика на обучението по френски и/или испански език, или Приложна лингвистика с френски и/или испански език

    

 • Минимален размер на основната заплата:
  • 1290 лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
  • 1
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи Документи и образци за кандидатстване