Информация за конкурс

 • Длъжност, звено, административна структура:
 • Правоотношение:
  • Служебно
 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
  • Основната цел на длъжността е насочена към разработването на експертни анализи и оценки, свързани с изпълнение на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са бенефициенти.

   Областите на дейност: Участва в създаване на организационни и методически предпоставки за осъществяване на дейностите в дирекцията.

   Подготвя анализи, становища, справки и препоръки в областта на управлението на проекти и програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са бенефициенти.

   Участва в работни групи и експертни комисии, свързани с изпълнение на преките задължения.

 • Изискана минимална степен на завършено образование:
  • Бакалавър
 • Минимален професионален опит:
  • 4 година/години
 • Ранг/Специфично наименование:
  • III младши
 • Допълнителни умения и квалификации:
  • - минимален професионален опит – 4 години опит в областта на изпълнението или на административния контрол на дейностите по изпълнение или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции или

   - минимален ранг – III младши.

   Допълнителни изисквания:

     - области на висшето образование – „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“;

     - владеене на английски език (минимум А2 по Европейската езикова рамка или еквивалентно).

 • Минимален размер на основната заплата:
  • 1380 лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
  • 1
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи Документи и образци за кандидатстване