Информация за конкурс

 • Длъжност, звено, административна структура:
 • Правоотношение:
  • Служебно
 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
  • Основната цел на длъжността „главен експерт“ е свързана с изготвяне на анализи и предложения, свързани с кредитирането на студентите и докторантите; с участие в  изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове в областта на кредитирането на студентите и докторантите.

   Областите на дейност са свързани с актуализиране и разработване на проекти на нормативни актове в областта на кредитирането на студентите и докторантите; с изработването на становища по прилагането на нормативната уредба за кредитирането на студентите и докторантите; с предоставянето на методически указания по прилагането на административните актове във връзка с кредитирането на студенти и докторанти; с прилагане и усъвършенстване на системата за кредитирането на студентите и докторантите.

    

 • Изискана минимална степен на завършено образование:
  • Бакалавър
 • Минимален професионален опит:
  • 4 година/години
 • Ранг/Специфично наименование:
  • III младши
 • Допълнителни умения и квалификации:
  • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

   -   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6

   -   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2

   -   минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“

   -  минимален професионален опит – 4 години в областта на икономиката и /или банковото дело или 

   -   минимален ранг – III младши

   Допълнителни изисквания:

   - област на висшето образование – предпочитана специалност от професионално направление „Икономика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

    

 • Минимален размер на основната заплата:
  • 1380 лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
  • 1
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи Документи и образци за кандидатстване