Регистри, свързани с предоставянето на електронни административни услуги (ЕАУ) за гражданите и бизнеса, 2020 г.

Дата: 10.05.2021
Данните за 2020 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация