Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2999 Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания

   Заличаването става със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или оправомощено от него длъжностно лице по искане на лицето
 • На основание на:
  • Закон за хората с увреждания - чл. 91, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно - правно, финансово и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул."Софроний Врачански"№104-106, п.к. 1233
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)931 80 95
Факс: (02)832 41 62
Адрес на електронна поща: ahu_apfio@mlsp.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане