Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2879 Промяна на предназначението на сгради

   В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, за магазин или за други обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 38, ал. 3,4,5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • до 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 1год., 3 год., 5 год.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Началник на РДНСК
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Индивидуалните административни актове по ЗУТ, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от  съобщаването им чрез органа, който ги е издал - чл. 215 от ЗУТ.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  "Специализирана администрация"
  Адрес: обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла,
  Код за междуселищно избиране: 0817
  Телефон за връзка: (0817)72020
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, 8 работни часа дневно и 40 работни часа седмично
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане