Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2719 Издаване на документ, установяващ съответните обстоятелства за придобиване на българско гражданство по натурализация чрез инвестиция

   Установителен документ, предоставян на чужденци във връзка с процедура по придобиване на българско гражданство по натурализация чрез инвестиция.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Влизане, пребиваване и напускане на РБ от чужденци
  • На основание на:
   • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 4а,5г
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Да
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 работни дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Документът е валиден за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Врабча 23, ет. 3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: +359 2
  Телефон за връзка: (+359 2)985 55 00
  Факс: (+359 2)980 1320
  Адрес на електронна поща: iba@investbg.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане