Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

   Правото на преминаване през държавни поземлени имоти, както и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни имоти се учредява със заповед на областния управител, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 3; чл. 193, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Заповедта се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна собственост.

    Заповедта, както и отказът подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14дневен срок от съобщаването.

  • Ограничения и условности:
   • Правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавен поземлен имот се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.

    С правото на преминаване/прокарване не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи и съществуващи сгради. Влошаване условията за застрояване и ползване на държавни поземлени имоти при учредяване право на прокарване/преминаване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  към други имоти може да се допусне , поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нечелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и багоустройството.

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията и държавна собственост"
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 14, п.к. 4700
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)60160
  Факс: 62333
  Адрес на електронна поща: governor@region-smolyan.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време от 8 часа.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане