Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1152 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за особен залог на търговско предприятие

   Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за особен залог на търговско предприятие
 • На основание на:
  • Закон за особените залози - чл. 26, ал. 2
  • Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието - чл. 9, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • Искането за вписване се разглежда незабавно.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Вписването може да бъде отказано само ако искането няма необходимото съдържание или не е внесена определената държавна такса, като едновременно с това отказът се съобщава на заявителя срещу подпис върху заявлението или с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Отказът да бъде извършено вписването подлежи на обжалване по административен ред пред министъра на правосъдието. Заявителят може незабавно да обжалва отказа и допълнително да изложи съображенията си в седемдневния срок за обжалване.  

   Отказът на министъра на правосъдието подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • За вписването на промени на вписани обстоятелства по договор за залог на търговско предприятие по партидата на залогодателя в Централния регистър на особените залози (вторично вписване) следва промените на вписаните обстоятелства по договора за залог на търговско предприятие да са вписани в търговския регистър по делото на залогодателя.

   Вписване на договор за особен залог може да се заяви от длъжника, залогодателя, съответно от заложния кредитор (чл. 27, ал. 3 от Закона за особените залози) или друго лице в предвидените по закон случаи. Вписването и заличаването се заявяват лично от законния представител или от адвокат с изрично пълномощно за извършване на съответното вписване или заличаване (чл. 27, ал. 7 от Закона за особените залози).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-528, (02)9237-526, 9237-459
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията e стандартно. Приемното време за граждани е съобразено с нуждите на потребителите, ползващи предоставяните административни услуги - всеки работен ден от 09,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 16,00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-492, (02)9237-485
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е стандартно.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане