Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 531 Вписване на обстоятелства относно договор за особен залог

   Вписване на обстоятелства относно договор за особен залог
 • На основание на:
  • Закон за особените залози - чл. 26, ал. 1
  • Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието - чл. 9, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • Искането за вписване се разглежда незабавно.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Вписването може да бъде отказано само ако искането няма необходимото съдържание или не е внесена определената държавна такса, като едновременно с това отказът се съобщава на заявителя срещу подпис върху заявлението или с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Отказът да бъде извършено вписването подлежи на обжалване по административен ред пред министъра на правосъдието. Заявителят може незабавно да обжалва отказа и допълнително да изложи съображенията си в седемдневния срок за обжалване.  

   Отказът на министъра на правосъдието подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Със Закона за особените залози се урежда залогът, учредяван без предаване на заложеното имущество.

   Залогът се учредява чрез вписване в Централния регистър на особените залози или в предвидения друг регистър въз основа на договор за особен залог.

   Договорът за особен залог се сключва в писмена форма, а в изрично предвидените в този закон случаи (залог върху дялове от търговско дружество и залог върху търговско предприятие) - в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Изискванията за форма се отнасят и при изменение и допълнение на договора за особен залог. Всяко съгласие на заложния кредитор се дава в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

   В Централния регистър на особените залози се вписват обстоятелства по договори за залог върху движими вещи (с изключение на кораби и въздухоплавателни средства), машини и съоръжения, вземания, селскостопанска продукция, суровини, стоки и материали, съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали, вторично вписване на обстоятелства по договор за залог върху търговско предприятие ( след вписването на залога в търговския регистър).

   Поредността на особените залози върху едно и също имущество се определя от поредността на вписването им. Поредността на особените залози върху имущество, което е образувано в резултат на преработване или присъединяване на заложени вещи, се определя от поредността на вписване на залозите върху суровините, материалите и частите, от които са получени преработените или присъединените вещи.

   Залогодателят трябва да e търговец или лице по чл.2 от Търговския закон (чл. 3 от Закона за особените залози).

   Ограничението не се прилага по отношение на:  юридически лица с членове - лицата по чл. 2 от Търговския закон; съпруга на едноличния търговец, съответно съпруга на лицето по чл. 2 от Търговския закон; общини, които обезпечават общински дълг, поет при условията и по реда на Закона за общинския дълг; Фонда за гарантиране на влоговете в банките, когато обезпечава ползваните от него заеми; юридически лица с нестопанска цел, които извършват стопанска дейност - относно извършваната от тях стопанска дейност.

   Ограничението не се прилага при: залог на безналични ценни книжа, дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции и дружества с ограничена отговорност, както и на права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-528, (02)9237-526, 9237-459
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията e стандартно. Приемното време за граждани е съобразено с нуждите на потребителите, ползващи предоставяните административни услуги - всеки работен ден от 09,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 16,00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-492, (02)9237-485
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е стандартно.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане