Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1003 Издаване на лиценз за хазартни игри организирани онлайн

   Издаване на лиценз за хазартни игри организирани онлайн
 • На основание на:
  • Закон за хазарта - чл. 22, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 6, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Държавна комисия по хазарта
 • Срок за предоставяне:
  • 60-дневен срок от датата на подаване на искането. В случай на особена фактическа и правна сложност с мотивирано решение на Комисията срокът може да бъде продължен с не повече от 30 дни.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години или за по-кратък срок, когато заявителят изрично го е поискал или 10 години
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административния съд - град София
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за хазарта

   Решенията на ДКХ се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София, в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбите се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Всяка хазартна игра и дейност по ЗХ на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ. 

    

   Хазартните игри, разрешени по ЗХ, са: лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

   Хазартните игри, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/98595858, (02)02/98595850
Факс: 02/952 00 96
Адрес на електронна поща: dkh@minfin.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане