Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 283 Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове

   Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове се заявява с цел отразяване на съществуващи сгради и съоръжения в цифров вид върху Картата на възстановената собственост. Услугата е необходима при закупуване на прилежаща площ към страда или съоръжение, при разпоредителни сделки с недвижими имоти, реализиране на инвестиционни намерения и др.
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 45, ал. 3
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 6, ал. 1, т. 20
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 18
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба "Земеделие" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Петропавловска" №46, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)62 05 58
Адрес на електронна поща: oszg_vr06@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане