Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 819 Издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници

   Издаване и/или прехвърляне на гаранции за произход на произведена енергия от възобновяеми източници
 • На основание на:
  • Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - чл. 9, ал. 3
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • една година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на енергетиката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • АССГ
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок от съобщаване за отказ, пред АССГ

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф № 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)915 4032
Адрес на електронна поща: NIvanova@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане