Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

   Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 5
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни/30 дни до обнародване в ДВ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • съгл. чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заповедта на областния управител или отказа да се издаде такава подлежат на обжалване пред Върховен администартивен съд в 14 дневен срок от обнародване в ДВ.

    

 • Ограничения и условности:
  • Съобщава се на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник"

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)82-70-112
Адрес на електронна поща: delovodstvo@bl.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване в рамките на работния ден от 8.30 до 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане