Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

   Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
 • На основание на:
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в, във връзка с
  • Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, във връзка с
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалва се по административен ред пред съответнната ТД НОИ или Д "ИТ".

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Дунавска" №6, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)605720
Адрес на електронна поща: del_oa@vidin.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 09.00 до 17.30 с обедна почивка от 12.00 до 12.30ч. Центърът за административно обслужване е с работно време от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване. Осигурен е достъп за хора с увреждания.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане